Cliëntgerichte therapie

Cliëntgerichte therapie

Divider Image

Mensen met uiteenlopende problemen kunnen baat hebben bij cliëntgerichte therapie.

Belangrijker echter dan de aard van uw klacht, is het feit dat u bereid bent en behoefte voelt om in de therapie bij uzelf stil te staan. Er is meestal een aanleiding, in uw werksituatie of in uw persoonlijke relaties, die u doet besluiten iets aan uw klachten of problemen te gaan doen.

In een cliëntgerichte therapie kunt u meer zicht krijgen op uzelf, niet alleen op de problematische kanten, maar ook de sterke kanten van uw persoonlijkheid, die u zich soms onvoldoende heeft kunnen toe-eigenen. Ook kan het zijn dat u zich realiseert dat u meer of andere dingen van uzelf eist of verwacht dan bij u passen. Door uw beperkingen onder ogen te zien en meer gebruik te maken van uw mogelijkheden kunt u er beter in slagen om met moeilijke situaties in uw leven om te gaan.

Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte therapie, waarvan Carl Rogers de grondlegger is, is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om, binnen de context van ons eigen leven, ons zelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen/ontplooien. Het ervaren van veiligheid en de manieren die voor u zelf werken om veiligheid te doen groeien, zijn dan ook centrale thema’s binnen deze therapievorm.

In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kunnen wij ons het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen of u hebt het gevoel vast te lopen.

Een cliëntgerichte therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat we niet uw psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt nemen, maar met u onderzoeken hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft.

U wordt in de therapie uitgenodigd stil te staan bij, en te ervaren wat er in u omgaat. Vaak zegt het gevoel over iets meer dan datgene wat u er al over heeft bedacht. Misschien is dit aanvankelijk moeilijk voor u, omdat u bijvoorbeeld meent ‘op slot’ te zitten. Of u bent bang voor emoties die dan boven kunnen komen, zoals boosheid of verdriet.  We helpen u om in contact te komen met uw gevoelens en deze er te laten zijn.

Het gaat er in deze therapievorm niet zozeer om hoe wij als therapeut uw problemen zien, maar vooral om de betekenis die ze voor u hebben.

Belangrijk in de cliëntgerichte therapie is de houding van de therapeut. Drie elementen zijn daarbij essentieel:

Empathie, acceptatie en echtheid. Het zijn basiselementen die voor een veilig klimaat zorgen in de ontmoetingen met elkaar, en u zo uitnodigen tot zelfonderzoek en persoonlijke groei.